Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tuổi trẻ thành phố trong việc xây dựng và bảo vệ đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

     Vào ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu sự thay đổi lớn về mặt đường lối, tư tưởng chính trị, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời cuộc; Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Kế thừa những truyền thống hào hùng đó của dân tộc, của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập giao lưu quốc tế hiện nay, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức để đất nước giữ vững, ổn định chính trị và từng bước phát triển về mọi mặt, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

     Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Đảng bộ ra đời từ rất sớm. 90 năm hoạt động cách mạng đã tôi luyện cho Đảng bộ thành phố một truyền thống cực kỳ quý báu – đó là tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng, luôn đi đầu tìm tòi, tháo gỡ khó khăn trước những thử thách trong thực tiễn, thực hiện cách làm mới. Truyền thống ấy được vun bồi và thể hiện bằng khí phách bất khuất kiên cường, sẵn sàng xả thân vì nước; ý chí kiên trung son sắt, một lòng tin tưởng, gắn bó máu thịt với nhân dân; không khuất phục trước hiểm nguy gian khó, kiên trì đấu tranh đến cùng để giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Trong hơn ba thập niên tiến hành công cuộc đổi mới, thành phố đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước, tạo cơ sở để tiếp tục vươn lên hơn nữa góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh “sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

     Với điều kiện thuận lợi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển chung của đất nước. Được đánh giá “là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”. Và với những thành tựu đó, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã và đang quyết tâm “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

     Và với một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ cả nước nói chung, lớp lớp đảng viên, đoàn viên, thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay luôn nhớ về quá khứ hào hùng của dân tộc, khắc ghi sự hy sinh và công lao to lớn của đảng viên, đoàn viên thế hệ đi trước, xác định trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ hôm nay là cùng với đất nước và Thành phố bước vào thời kỳ đổi mới, chuẩn bị tâm thế, kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng góp sức mình trong việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

     Thanh niên thành phố luôn tự hào khi được sinh ra và trưởng thành trên thành phố anh hùng, được hưởng những thành quả lớn lao của lịch sử để hôm nay được học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để kế tục sự nghiệp mà thế hệ cha anh đi trước đã đổ bao xương, máu để xây dựng nền hòa bình và tiếp những dòng chảy của nhiệt huyết, của tinh thần đoàn kết dân tộc; Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú hôm nay vẫn từng ngày trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức và lý luận và thực tiễn; thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến; xây dựng phong trào tình nguyện; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng ngày trưởng thành hơn khi được tổ chức giáo dục và rèn luyện. Mỗi thanh niên hôm nay luôn có ý thức không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện và hình thành cho mình bản lĩnh sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc; không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động và sáng tạo, không ngừng rèn luyện nhân cách và lối sống, xung kích tình nguyện vì Tổ quốc, vì cộng đồng để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang “là người chủ tương lai của đất nước” mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

     Từ khi thành lập Đảng đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường tính chủ động nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới nhằm đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xây dựng sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong nhân dân. Lực lượng đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong cần tập trung thực hiện có hiệu quả các vấn đề sau:

     Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong qua từng giai đoạn lịch sử. Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, từ đó nâng cao khả năng lý luận góp phần thực hiện việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực phản động. Đề cao nhận thức và vai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong việc định hướng và tổ chức các nội dung hoạt động tại đơn vị.

     Thứ hai, tiếp tục tăng cường hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội, truyền thông, có sự liên kết chặt chẽ đối với các đồng chí cán bộ Đoàn. Kịp thời triển khai tuyên truyền các thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, trên không gian mạng. Phát động các phong trào thi đua tích cực trên các trang mạng xã hội nhằm định hướng thông tin tích cực đến với đoàn viên thanh niên và giới trẻ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” góp phần nâng cao sức đề kháng cho đoàn viên, thanh niên trong nhận diện và xử lý các vấn đề tiêu cực trên các trang mạng xã hội và trong dư luận quần chúng.

     Thứ ba, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời định kỳ hàng quý, 6 tháng có đánh giá chất lượng, có đánh giá đảng viên dự bị, đảng viên trẻ về ý thức, trách nhiệm và nhận thức trong quá trình rèn luyện, học tập và công tác. Đánh giá đúng năng lực, đạo đức, tác phong của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú khi bổ nhiệm vị trí công tác và phân công nhiệm vụ.

     Thứ tư, duy trì và nâng chất hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ, xây dựng chuyên đề thực tiễn công tác đối với nâng cao khả năng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản bác bằng những vụ việc cụ thể. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong đề ra các giải pháp có hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”; thể hiện tiếng nói, ý chí và hành động cụ thể trong các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”.

     Thứ năm, thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đề ra các hoạt động, mô hình, giải pháp để giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên như: vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, truyền thông trên mạng xã hội…. để qua đó tuyên truyền các công trình, phần việc của Đoàn, công tác vận động nhân dân, nâng cao uy tín của từng đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương.

     Tiếp nối truyền thống đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú nói riêng, tuổi trẻ hôm nay bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình sẽ phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; cụ thể hóa sự quyết tâm của tuổi trẻ bằng kết quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, bằng các phong trào tình nguyện thiết thực, hiệu quả góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền thành phố phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển đô thị hiện đại; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để luôn là người bạn đồng hành với thanh niên và tất cả vì đàn em thân yêu.

Đ/c Hồ Tấn Đạt

Đảng viên Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên