Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

     Kính thưa các đồng chí, bản thân tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn trong tuổi Đoàn, đang giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng, một ngôi trường đào tạo huấn luyện các thế hệ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và cán bộ Đội suốt 47 năm qua (1973 – 2020), do đó nhiệm vụ của tôi cũng như các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn luôn xác định và luôn quan tâm, coi trọng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bởi vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ và xây dựng Đảng.

     Để thực hiện được những điều này, tại chi đoàn chúng tôi luôn cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05 CT/TW) với những việc làm thiết thực và phù hợp với chuyên môn của từng cá nhân đồng chí; Bên cạnh đó còn phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra đào tạo trong đơn vị thường xuyên kiểm tra tác phong, nêu cao giáo dục đạo đức lối sống, tuyên truyền cho các bạn đoàn viên, thanh niên, cho học viên của nhà trường.

     Ban Chấp hành chi đoàn đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, các ngày lao động cộng sản, tham gia viết bài và tham dự tọa đàm “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động lồng ghép với các đoàn thể trong Nhà trường, với các chi đoàn bạn. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành chi đoàn cũng đã vận động các bạn đoàn viên, thanh niên, học viên tại trường thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung, hình thức phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân.

     Đồng thời, các đồng chí là giáo viên khi giảng dạy trên lớp cho các bạn học viên là cán bộ Đoàn – Hội – Đội cũng thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong học viên trước hành động “diễn biến hòa bình”và những luận điệu chống phá, những âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch.

     Song song đó, chi đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với các phòng khoa trong nhà trường. Chi đoàn hiện có 10 đồng chí đoàn viên trong đó có 6/10 đồng chí là đảng viên nên việc triển khai tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên với nhiều hình thức sáng tạo như: xem phim tư liệu, tổ chức tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thực tế và viết bài cảm nghĩ… Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, mỗi đồng chí đoàn viên luôn đăng ký đầu năm các công trình thi đua cá nhân gắn liền với hoạt động của khoa phòng. Bên cạnh đó Ban Chấp hành chi đoàn thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện đăng ký phần việc trong công trình cá nhân, thi đua theo tháng, theo quý; thông qua đó, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Kết quả trong năm 2019, đã kết nạp 01 đồng chí Đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, và giới thiệu thêm 03 đồng chí đoàn viên ưu tú và tiếp tục theo dõi động viên các đồng chí tiếp tục phấn đấu.

     Trong tình hình hiện nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên và đảng viên trẻ. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt của đời sống xã hội, bên cạnh những giá trị tích cực chúng ta được tiếp nhận thì các thông tin xấu, độc cũng tạo nên những hoang mang, lo lắng, bất ổn. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm bị tác động;

     Tôi là người trưởng thành từ phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh, có quá trình trui rèn và tu dưỡng với mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên, vào Ðảng để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân. Với nhận thức và quá trình nghiên cứu của cá nhân, tôi đề xuất một số ý kiến về công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, các giải pháp về con người, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành các lực lượng, công cụ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới:

– Đẩy mạnh đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức sinh động, đa dạng và màu sắc, tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các hình thức thi trực tuyến, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet, thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ”… Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội các cấp và đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên về sử dụng mạng xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch,… trong đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên thanh niên thường xuyên tuyên truyền các câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, những yếu tố tích cực… trong cuộc sống trên mạng xã hội; tuyên truyền, vận động thanh niên, người thân ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. 

 – Các cơ sở Đoàn thực hiện sử dụng công nghệ hiện đại để thực hiện các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm (infographic, App, các trang thông tin…) về những nội dung lý luận để chuyển tải, lan tỏa thông qua các thiết bị công nghệ, các ứng dụng công nghệ như Youtube, Facebook, Zalo…

– Thường xuyên khảo sát tổ chức các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phân tích, khảo sát dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ quan tâm.

– Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên dự bị, đảng viên trẻ, cần triển khai hiệu quả “Chương trình rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 – 2022. Vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, chương trình, hoạt động thực tiễn, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy đoàn viên, thanh niên, cần chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính tiên phong, bản lĩnh cho đoàn viên, đảng viên dự bị, đảng viên trẻ, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc chiến đầy khó khăn và thách thức. Chính vì thế, mỗi đoàn viên cộng sản, mỗi thanh niên bên cạnh sự chủ động, tích cực chính mỗi cá nhân sẽ là những tuyên truyền viên tích cực không để các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động. Kịp thời tuyên truyền những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống lan tỏa trong đơn vị cơ quan, trong học viên đang học tại trường.

Đ/c Trần Nam Anh

Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng