Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng:  Thạc sĩ Huỳnh Ngô Tịnh

Phòng làm việc: A004

Hộp thư điện tử: hngotinh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Thạc sĩ Dương Trọng Phúc

Phòng làm việc: A007

Hộp thư điện tử: duongtrongphuc@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Thạc sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa

Phòng làm việc: A006

Hộp thư điện tử: nghiagautrang@gmail.com