Khoa công tác Đoàn – Hội

1. Nhân sự:

Phó trưởng khoa: Đ/c Chu Thị Hiền

Giáo viên: Đ/c Đặng Đức An

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A105

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 90

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Chịu trách nhiệm chính trong công tác đào tạo trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên.

– Phối hợp với các Ban Thành Đoàn và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác Đoàn – Hội.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy cho giáo viên trong khoa.