Giá trị thực tiễn của những đúc kết từ hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có Di chúc của Người về thanh niên và công tác thanh niên là sự tổng kết lý luận – thực tiễn, đã được minh chứng qua các thời kỳ cách mạng, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong quá trình xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng, phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc, tương lai của tuổi trẻ.

     Sinh thời Bác Hồ đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Bác đã trải qua những năm tháng của tuổi thanh niên trong lao động, học tập và tranh đấu để thực hiện lý tưởng, hoài bão lớn lao với một tâm nguyện cao thượng, với nghị lực phi thường để vượt qua mọi gian nan, thử thách của hoàn cảnh cùng với sự trải nghiệm vô cùng sâu sắc, phong phú của chính cá nhân mình. Vốn sống và kinh nghiệm của Người được hình thành và tích lũy trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, trong trường học vĩ đại nhất, đó là cuộc sống. Bác Hồ chính là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và cũng là người đã trực tiếp sáng lập, rèn luyện các tổ chức thanh thiếu nhi yêu nước. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thanh niên và tổ chức cách mạng của thanh niên, tức Đoàn Thanh niên cộng sản là những đúc kết và tổng kết từ chính thực tiễn, là thực tiễn được lý luận hóa, nó giản dị, chân thực và sâu sắc. Nó sống động, phong phú bởi đã trải nghiệm trực tiếp chứ không thuần kiểu sách vở hàn lâm. Hồ Chí Minh nói về thanh niên như một nhà tư tưởng ở bậc hiền triết và minh triết, đồng thời, Người nói với thanh niên như nói với chính mình, như một sự giãi bày, một sự chia sẻ, gợi ý một cách sống, bày vẽ một cách làm, cho nên rất mực chân thành, có sức cảm hóa và thúc đẩy lớn đối với tuổi trẻ thanh niên. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Những luận điểm đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết từ thực tiễn sinh động hơn nữa thế kỷ lãnh đạo cách mạng. Sự tồn tại và phát triển của mỗi thế hệ đều có giới hạn nhất định nhưng sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã tạo dựng nên sẽ được sống mãi và đời đời phát triển bằng sự kế tục cách mạng của các thế hệ theo sau. Do đó, thế hệ đang thực thi công việc đổi mới hôm nay cần nhận thức đầy đủ và bắt tay ngay với sự chuyển biến cùng quyết tâm cao nhất cho thế hệ kế tục trực tiếp của mình. Đây là luận điểm xuyên suốt mang tính thời sự nóng hổi đối với công cuộc đổi mới cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.

     Quán triệt tư tưởng của Người, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

     Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên một cách toàn diện. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) của Đảng xác định: “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, của công cuộc đổi mới”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2000 được Đại hội VII của Đảng thông qua đã xác định: “Coi trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quần chúng, quan tâm giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ”, đồng thời khẳng định, cần làm tốt việc giáo dục, rèn luyện và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu. Từ đó, có thể thấy rằng, thanh niên và công tác thanh niên được Đảng ta xác định là một trong những vấn đề thuộc chiến lược của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Hiện nay, cả nước ta và nhất là thành phố Hồ Chí Minh đã và đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, vận hội và cả những khó khăn, thách thức to lớn. Từ đó đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho thanh niên toàn tỉnh phát huy tài năng, sức lực, trí tuệ để trưởng thành và cống hiến ngày càng nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Song song đó là ngày càng nhiều yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết đặt ra cho công tác đoàn kết tập hợp, xây dựng và phát huy môi trường học tập, rèn luyện lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế xuất phát nguyên nhân chủ quan bên trong của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên như hiện tượng chạy theo thành tích, chỉ tiêu và việc quản lý chưa chặt chẽ, khoa học đoàn viên, hội viên; còn biểu hiện mệnh lệnh, hành chính trong lãnh đạo, điều hành; còn chú trọng tính hình thức trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng,…đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, uy tín của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – hạt nhân chính trị quan trọng trong mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

     Nhìn lại thực tiễn công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay cho thấy, việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những quan điểm trong Di chúc của Người về thanh niên và công tác thanh niên, là nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Bởi vì trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nắm chắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng đầu tiên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thanh niên nói chung và xây dựng chiến lược phát triển thanh niên nói riêng nhằm hình thành một lớp thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức, có tài năng đi đầu trong lực lượng thanh niên thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

     Đồng thời, vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội thanh niên vững mạnh là một trong những biện pháp cơ bản, một phương thức hết sức quan trọng nhằm góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho tuổi trẻ. Qua đó, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm, chăm lo củng cố Đoàn, xây dựng mặt trận thanh niên và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạnh trong thanh niên. Đảng viên phải là ngư­ời lãnh đạo, là tấm gư­ơng, là ngư­ời bạn của giới trẻ.

     Trước những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, để đảm bảo thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa sự nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới công tác thanh niên Đại hội XII của Đảng đã phân tích thực tiễn giáo dục, rèn luyện thanh niên, từ đó tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới, khi khẳng định: chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho thanh niên. Quan điểm này định hướng cho quá trình giáo dục, rèn luyện thanh niên, tạo bước chuyển đổi căn bản, hướng vào đổi mới mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục, rèn luyện thanh niên. Thực chất, đó là bước chuyển từ quan điểm tiếp cận nội dung sang tiếp cận phát triển trong giáo dục, rèn luyện, là động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên những thời gian tới.

Ths. Nguyễn Hồng Nhung

Khoa Công tác Đội, trường Đoàn Lý Tự Trọng