Tổ chức lớp tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần 1 ngày 12 và 13/5/2012

Trong hai ngày 12 và 13/5/2012, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần 1 tại giảng đường Thanh niên trường Đoàn Lý Tự Trọng. 108 đồng chí là thường trực, cán bộ phụ trách hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên, lễ tân

 đối ngoại của các cơ sở Đoàn, cán bộ phong trào cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và thành viên Câu lạc bộ Quốc tế Thanh niên đã đến tham dự lớp tập huấn. Nội dung tập huấn bao gồm chính sách đối ngoại, quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta; đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới theo văn kiện ĐH Đảng lần thứ XI; các kỹ năng cơ bản về lễ tân – ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế; tìm hiểu và thực hành giới thiệu về văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới và nghe quán triệt chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của Đoàn TNCS TP về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Báo cáo viên lớp tập huấn là những đồng chí có kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại như Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, đồng chí Bí thư Thành đoàn…