“Trường Đoàn Lý Tự Trọng 40 năm hình thành và phát triển” – CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ

Những năm qua, cùng với sự phát triển toàn diện của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (sau đây gọi chung là công tác đào tạo) cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội (sau đây gọi chung là cán bộ đoàn) có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp, phương thức đào tạo, nhằm chuẩn hoá cán bộ theo từng chức danh, chủ động xây dựng, bổ sung đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn trong tình hình hiện nay….

 

Bài viết. (Tải về tại đây)