Dời lịch lớp Bí thư chi Đoàn giáo viên

Ngày 01 tháng 10 năm 2012, Trường Đoàn Lý Tự Trọng ra thông báo số 195/QĐ-TĐ về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Bí thư chi đoàn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Theo thông báo này, lớp sẽ học đợt 1 từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 02/11/2012.

Do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội Đoàn thành phố lần thứ IX từ ngày 01/11/2012 đến ngày 04/11/2012, Trường Đoàn Lý Tự Trọng xin thông báo thay đổi ngày học đợt 1, từ ngày 01/11/2012 và 02/11/2012 chuyển sang học ngày 15/11/2012  và 16/11/2012; ngày học của đợt 2 vẫn theo tinh thần thông báo cũ (08/11/2012 và 09/11/2012). Nội dung và chương trình học không thay đổi.

 

(Thông báo đầy đủ tải tại đây)