Giải pháp bốn bước để thế hệ trẻ luôn sắt son niềm tin với Đảng

     Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập – lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến thế hệ kế thừa. Trong Di chúc của Người, khi nói về những người trẻ – thế hệ kế thừa của Đảng, Người nhận định “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”[1]

     Như vậy, có thể thấy, Người đánh giá và kỳ vọng rất nhiều vào thanh niên, Người dành sự tin tưởng cao đối với thanh niên và đưa ra những giải pháp để xây dựng thế hệ kế thừa xứng đáng cho Đảng. Nhưng rõ ràng, nếu chúng ta thường xuyên tiếp cận văn phong và phong cách diễn đạt của Bác, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong nhận định trên của Người, vẫn còn sự lo lắng, vẫn còn sự băn khoăn nhất định. Đoàn viên và thanh niên ta “nói chung” là tốt, có nghĩa là một bộ phận lớn, bộ phận phổ biến của thanh niên là tốt, là cách mạng, tuy vậy vẫn còn một bộ phận các bạn chưa tốt, chưa thực sự cách mạng. Vậy Đảng ta, Đoàn ta sẽ cần phải làm gì với thanh niên, với thế hệ trẻ, để tạo niềm tin vào Đảng, để phát huy đạo đức cách mạng của thế hệ kế thừa?

     Niềm tin của mỗi con người chính là bộ lọc lựa chọn thông tin và chỉ lối cho hành động của họ. Con người không nhất thiết phải tin những gì mình thấy, nhưng họ thường có xu hướng thấy những gì họ đã tin và họ sẽ thường loại bỏ những thông tin trái ngược với những gì họ đã tin tưởng. Có niềm tin thì con người sẽ làm theo niềm tin đó. Và “sắt son niềm tin” lại là một khái niệm lớn hơn, mạnh hơn nữa, sắt son là thuỷ chung, không bao giờ đổi thay, không bao giờ phai nhạt (tựa như lúc nào cũng đỏ như son, rắn như sắt). Quá trình để đạt đến mức độ sắt son niềm tin chắc chắn không thể một sớm một chiều, một ngày một bữa, mà cần phải sâu sắc, cần phải dài lâu, cần phải có phương pháp cụ thể.

     Với quá trình tiếp cận cùng thanh niên thông qua các hoạt động, các chương trình đào tạo, tác giả đưa ra giải pháp để các cấp bộ Đảng, cấp bộ Đoàn tác động đến tình cảm cá nhân trong mỗi con người, giúp thế hệ trẻ luôn sắt son niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

     Giải pháp gồm 4 bước: BIẾT – HIỂU – TIN – YÊU.

     1. BIẾT

     Biết chính là bước đầu tiên của giải pháp.

     Một thực tế đang diễn ra với nhiều bạn trẻ đó là các kiến thức về lịch sử rất mơ hồ. Nhiều bạn không biết, không nêu chính xác được các mốc 03/02, 30/4, 02/9…như vậy chắc chắn sẽ không hình thành được khái niệm về tổ chức, tình cảm đối với tổ chức.

     Trong bài thơ Lịch sử nước ta, với 208 câu lục bát, Bác Hồ cũng bắt đầu đơn giản từ việc biết:

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

     Vậy thì phải làm cho thế hệ trẻ biết nhiều hơn về Đảng thông qua nhiều công cụ, phương tiện truyền thông. Chúng ta cần đưa những thông tin, hình ảnh, quá trình lịch sử hào hùng, vai trò của Đảng đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Cách thức của việc truyền thông đến với thế hệ trẻ cũng cần phải phù hợp với các điều kiện cụ thể. Cần có những sản phẩm theo từng lứa tuổi, từng đặc điểm địa phương, khu vực, cần có những giải pháp trực quan, sinh động kết hợp với các hình thức “mưa dầm thấm lâu” để thế hệ trẻ luôn được nghe, luôn được thấy, luôn được biết về Đảng.

     Thời gian vừa qua, nhiều cuộc thi như: cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”; cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam… chính là những giải pháp cụ thể để việc biết về Đảng của thế hệ trẻ trở nên đầy đủ hơn, rộng lớn hơn. Trong giai đoạn sắp tới, cần tiếp tục duy trì các hoạt động này và đồng thời mở rộng thêm các hoạt động, lan tỏa thêm các hoạt động đến đoàn viên, thanh niên.

     2. HIỂU

     Sau giai đoạn biết, thì đến giai đoạn thứ hai là hiểu.

     Hiểu là quá trình đối chiếu, sàng lọc của cá nhân với các thông tin đã biết để lựa chọn ra thông tin đúng đắn. Đồng thời đó có thể phân tích chính xác, diễn đạt đầy đủ về thông tin.

     Để giúp thế hệ trẻ hiểu về Đảng, về vai trò của Đảng, chúng ta cần trang bị cho các bạn phương pháp tiếp cận và sàng lọc thông tin, trang bị cho các bạn kiến thức, lý luận để các bạn có khả năng phân biệt thông tin đúng, thông tin sai.

     Chính các câu lạc bộ lý luận trẻ của các cơ sở Đoàn, chính các chương trình trang bị, bồi dưỡng các kiến thức, lý luận chính trị chính là các điều kiện cần thiết để thế hệ trẻ càng thêm hiểu về Đảng.

     3. TIN

     Chắc chắn nếu càng hiểu rõ về Đảng thì thế hệ trẻ sẽ càng tin vào Đảng.

     Tin có nghĩa là đã biết, đã hiểu và quyết định lựa chọn nơi đặt tình cảm, đặt sự kỳ vọng.

     Tin vào Đảng, thế hệ trẻ sẽ tự hào khi mình được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, của Đảng, tự hào là công dân của một đất nước xã hội chủ nghĩa. Tin vào Đảng, thế hệ trẻ sẽ xây dựng và rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của bản thân, trách nhiệm với cộng đồng; Tin vào Đảng, thế hệ trẻ sẽ trở thành những tuyên truyền viên của Đảng, sẽ mạnh dạn lên tiếng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

     Để thế hệ trẻ xây dựng và vun đắp niềm tin thì thế hệ đi trước cần phải thực hiện tốt việc nêu gương, càng phải giúp cho niềm tin của thế hệ trẻ luôn vững vàng. Và bản thân của thế hệ trẻ cùng cần phải tự thường xuyên củng cố niềm tin của mình để niềm tin trở nên bền vững hơn.

     4. YÊU

     Sau giai đoạn hình thành niềm tin thì đến giai đoạn sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn niềm tin đó là niềm tin sắt son, từ niềm tin với Đảng, thế hệ trẻ sẽ được kiểm chứng qua các hoạt động của bản thân, qua diễn tiến xã hội, để trở thành niềm tin sắt son, đó là sự lựa chọn tuyệt đối, sự kiên trung dưới ngọn cờ dẫn dắt của Đảng.

     William Arthur Ward – nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith – Suối nguồn Niềm tin, đã từng nói rằng: Yêu không chỉ là một danh từ nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

     Niềm tin sắt son, nếu theo về nội hàm có thể hiểu là đó chính là tình yêu. Tình yêu với Đảng chính là sự quan tâm, sự thấu hiểu với Đảng, tâm nguyện phấn đấu, hy sinh vì sự phát triển của Đảng, của đất nước.

     Đảng và Đoàn cần thường xuyên động viên, khuyến khích tạo môi trường để thế hệ trẻ thể hiện tình cảm của mình với tổ chức, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của tổ chức.

     Nhìn lại chặng đường 90 năm của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là dịp để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin, thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH, từ đó bồi đắp nhận thức lý tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, vững vàng hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam, đội dự bị tin cậy của Đảng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành đảng viên, tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước; trở thành những người có trách nhiệm trong việc thực hiện những mục tiêu của Đảng và đất nước. Và giải pháp 4 bước để tác động vào nhận thức, tình cảm của thế hệ trẻ như đã nêu cần được quan tâm thực hiện theo từng giai đoạn với các nội dung rõ ràng, đầy đủ, không nên nóng vội, chủ quan và nhất thiết trong quá trình thực hiện cần có sự chung tay của các cấp bộ Đảng, các cấp bộ Đoàn và bản thân từng Đảng viên, Đoàn viên, chính sự chung tay trách nhiệm đó sẽ mang đến những giá trị cho toàn bộ chúng ta – người thụ hưởng trong thành quả chung của Đảng, thành quả chung của đất nước.

[1] Hồ Chí minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr.510

 

Đ/c Dương Trọng Phúc

Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng