Quyền Trẻ em (Theo Luật Trẻ em năm 2016)

Thực hiện Kế hoạch 219-KH/TĐTN-BTN ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 – 2022 và Hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2020, Hội đồng Đội Thành phố giới thiệu bộ sản phẩm tuyên truyền về Quyền Trẻ em qua các hình vẽ sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu. 
              Nhóm 1: Quyền được sống còn
              Nhóm 2: Quyền được phát triển
              Nhóm 3: Quyền được bảo vệ
              Nhóm 4: Quyền tham gia

 

Nguồn: Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh