Lớp nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2015

Sáng ngày 01/10/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2015”. Lớp tập huấn nhằm trang bi, bồi dưỡng, cập nhật các chỉ đạo mới, các kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn của các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

NVXD DOAN-01

Đến với lớp tập huấn, các học viện được triển khai, hướng dẫn việc thực hiện một số chỉ đạo mới liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đoàn như:Kế hoạch 210-KH/TĐTN-BTC ngày 07/4/2015 về thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017; Quyết định 1125-QĐ/TĐTN-BTC ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Hướng dẫn 70-HD/TĐTN-BTC ngày 05/6/2015 về thực hiện công tác quy hoạch và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ sở Đoàn, các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn giai đoạn 2013 -2017 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra học viên còn được trang bị thêm kiến thức về các chuyên đề như: một số vấn đề cần tập trung cho công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2015 – 2017;Giới thiệu công cụ KPI (Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc) trong đánh giá hiệu quả công việc của các đơn vị trực thuộc và cán bộ; Hướng dẫn xử lý một số tình huống trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn.