Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông qua bài giảng mới quý 4 năm 2020

Nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Trường Đoàn Lý Tự Trọng, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát triển nội dung giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng của giáo viên, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thông qua bài giảng mới quý 4 năm 2020 của giáo viên vào các ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2020.

Các bài giảng được thông qua Hội đồng khoa học cấp trường quý 4 năm 2020 gồm có: “Kỹ năng sơ cấp cứu cho thiếu nhi”; “Phương hướng – La bàn – Bản đồ”; “Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh”; “Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh”; “Kỹ năng làm việc nhóm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi”. Đây là đều là những bài giảng nằm trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh niên và đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội của nhà trường.

Thông qua bài giảng mới là hoạt động chuyên môn quan trọng của nhà trường được tổ chức thường xuyên trong năm nhằm mở rộng và nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ. Việc xây dựng và thông qua bài giảng mới diễn ra chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn, thông qua bài giảng mới tại cấp khoa đến việc tổ chức thông qua bài giảng mới tại Hội đồng khoa học cấp trường. Nâng cao chất lượng và khả năng giảng dạy của giáo viên thông qua việc kiểm soát chất lượng từng bài giảng cụ thể là một giải pháp của trường Đoàn Lý Tự Trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội của thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hội đồng khoa học trường Đoàn Lý Tự Trọng đang lắng nghe bài giảng của giáo viên

Giáo viên đang trình bày bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

Giáo viên đang trình bày bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Văn Ý