Lớp sinh hoạt công dân đầu khóa

Chào mừng năm học mới 2022-2023, Trường Đoàn Lý Tự Trọng  phối hợp với các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều lớp Sinh hoạt công dân đầu khóa cho các Đoàn viên, thanh niên các trường Đại học – Cao đẳng nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về quan điểm chính trị, luật giáo dục, luật an ninh mạng và một số kỹ năng cần thiết. Lớp Sinh hoạt Công dân được diễn ra từ tháng 9/2022  được đông đảo sinh viên của các trường quan tâm và hưởng ứng.

Chuyên đề “Luật Giáo dục Đại học, Luật An ninh mạng” – Lớp sinh hoạt công dân đầu khóa tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên đề “Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” – Lớp sinh hoạt công dân đầu khóa tại Trường Đại học Gia Định.

Chuyên đề “Hệ thống chính trị ở Việt Nam ta hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” – Lớp sinh hoạt công dân đầu khóa tại Trường Đại học Gia Định.

Tin – Ảnh: Bình Nhi