Xứng đáng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, Thanh niên ngày nay xung kích với Cách mạng công nghiệp 4.0

     Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc, cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức và nhân cách để chúng ta học tập, noi theo.

     Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành bản di chúc. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

     Thực hiện di chúc của Người, 50 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng phấn đấu hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, hòa bình thống nhất tiến hành công cuộc đổi mới đưa đất nước, đi lên hiện đại hóa, công nghiệp hóa, theo mục tiêu  dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

     Ngày nay, đất nước ta đã được độc lập, tự do, theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam đã tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện mình thành những người có đức, có tài để trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” như lời Người dạy.

     Thế giới đang chuyển mình để hòa vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế ấy. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, điểm mạnh của lực lượng lao động Việt Nam hiện nay chính là lực lượng lao động trẻ, thanh niên Việt Nam, những người chủ tương lai của đất nước.

     Một lần nữa, thanh niên Việt Nam được vinh dự là đội quân chủ lực, xung kích để đẩy nhanh công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là thành quả, là giá trị của di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đoàn viên thanh niên “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” mà Đảng ta trong những năm qua đã chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam.

     Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, thanh niên cần chủ động trang bị những kỹ năng mang tính toàn cầu. Các kỹ năng liên quan đến nhận thức; các kỹ năng về thể chất và các kỹ năng về xã hội. Các kỹ năng liên quan đến nhận thức bao gồm: Tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình; khả năng sáng tạo tri thức, hay chiến lược học tập. Các kỹ năng về thể chất bao gồm: Kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng về cuộc sống, kỹ năng số. Các kỹ năng về xã hội bao gồm: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ.

     Bên cạnh đó, thanh niên cần phải chủ động chiếm lĩnh kiến thức bằng tập trung học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là vật lý, sinh học, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ mang tính đột phá.

     Trong những năm qua, các thế hệ thanh niên đã có nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam. Đó là môi trường để thanh niên được trải nghiệm, tự rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Ths. Bùi Thiện Đức Thịnh

Phó trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội, trường Đoàn Lý Tự Trọng