Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam nghĩ về Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn

     Chúng ta đang trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhiều ý nghĩa: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Trong thời điểm này có hai giai đoạn với khoảng thời gian bằng nhau với 2 nhiệm vụ nối tiếp nhau của tổ chức Đảng nước ta:

     Chặng đường 45 năm (1930 1975): Lãnh đạo cách mạng thành công và hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

     Lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám thành công: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc” (Hồ Chí Minh)

     Đảng đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng: “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại để chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp hơn 100 năm với Chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 và đánh đuổi một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, thống nhất đất nước với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

     Chặng đường 45 năm (1975 2020): Khôi phục kinh tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và đổi mới để phát triển.

     Trong 10 năm (1975 – 1986) với hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thậm chí có lúc ở tình trạng hiểm nghèo, Đảng ta lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến đấu chống xâm lược ở hai đầu biên giới, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Song song đó, Đảng cùng nhân dân cả nước vừa tìm tòi, tháo gỡ khó khăn, khắc phục trì trệ, khủng hoảng kinh tế – xã hội, từng bước hoạch định đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Từ đó vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày một nâng cao.

     PGS.TS Hà Minh Hồng trong bài viết “Tuổi 90 của một Đảng cầm quyền” có nhận xét:

     “Tuổi 90 của một Đảng cộng Sản có số lượng đảng viên sau 12 kỳ đại hội tăng gấp 9.000 lần (Đại hội I năm 1935 có 500 đảng viên, Đại hội XII năm 2016 có 4,5 triệu đảng viên), cầm quyền ở một quốc gia có dân số tăng gấp 5 lần (đầu thế kỷ XX là 20 triệu dân, đầu thế kỷ XXI là gần 100 triệu dân); lại là quốc gia đa văn hóa dân tộc (54 dân tộc), đa tôn giáo (16 tôn giáo được công nhận) điều này không phải phổ biến, thậm chí rất khó thấy trong khu vực và thế giới ngày nay”

     Đó là bài học kinh nghiệm: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH – ngọn cờ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Là phát huy vai trò của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… Làm giàu thêm cho kho tàng kinh nghiệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng cầm quyền.

     Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, gắn bó lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, tự chủ về đường lối.

     Tuổi 90, Đảng Cộng sản Việt Nam có lãnh tụ Hồ Chí Minh với công lao to lớn trong việc sáng lập và tổ chức, rèn luyện, trực tiếp lãnh đạo để trở thành Đảng cầm quyền. Trong thời chiến và thời bình, Người đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên: “Thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư… xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.”

     Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của lịch sử dân tộc, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ lịch sử, đảm đương vị trí vai trò lãnh đạo quốc gia dân tộc, là người quyết định mọi quyết sách phát triển của đất nước, hội nhập cùng thế giới.

     Chặng đường 45 năm từ ngày giải phóng đến nay của Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tục phát triển cùng cả nước. Sau chiến tranh, bên cạnh các công tác bận rộn: cải tạo môi trường xã hội, sinh hoạt cho thanh niên, xây dựng kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành Đoàn với những đồng chí vừa trải qua hoạt động trong kháng chiến đã quan tâm chăm lo nội bộ tổ chức cơ quan Thành Đoàn, hoàn tất lý lịch sinh hoạt Đảng cho các đảng viên kết nạp trong thời kháng chiến, bồi dưỡng cán bộ đoàn viên ưu tú vào Đảng, làm cho tổ chức Đảng ủy cơ quan ngày càng vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo hoạt động cơ quan Thành Đoàn.     

     Trong giai đoạn 1981 – 1985, tình hình đất nước cực kỳ khó khăn, cơ quan Thành Đoàn cũng không tránh khỏi khó khăn chung ấy. Đảng ủy chủ động chỉ đạo anh em tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Chính phủ ra nghị định cho phép các cơ quan đoàn thể làm kinh tế để nâng cao đời sống cán bộ – công nhân viên. Đảng ủy tổ chức đưa nhiều đoàn thanh niên, tổ cán bộ đến các nơi, các vùng để làm kinh tế, làm gương cho thanh niên thành phố. Đồng thời mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực khác còn mới mẻ, như: dịch vụ, du lịch… Giai đoạn này cũng là thời điểm ra đời của Phòng Du lịch Thanh niên là tiền thân của Công ty Du lịch Thanh niên. Thông qua hoạt động kinh tế, Đảng ủy phát hiện ra các lớp cán bộ giàu năng lực để đào tạo, phát triển Đảng; đưa lớp trẻ vào thay thế lớp cán bộ chuyển công tác, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo lớp cán bộ kế thừa của Thành ủy.

     Trước những thử thách mới của công tác vận động thanh niên, với tư cách một cơ quan chuyên trách, tập thể Đảng ủy cùng với đảng viên cơ quan đã tham mưu cho Đoàn thanh niên thành phố tổ chức nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thanh thiếu niên, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn.

     Các đơn vị sự nghiệp báo chí, xuất bản, văn hóa một mặt đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn, tự giác điều chỉnh khắc phục hạn chế, bám chức năng; mặt khác luôn tự đổi mới để đứng vững trong giới trẻ và xã hội. Các đơn vị kinh tế dần đi vào định hướng hoạt động được Thường vụ Thành Đoàn xác định, nâng cao khả năng quản lý, đúng pháp luật, cung cấp nguồn tài chính ngày càng lớn cho hoạt động phong trào và chăm lo cho đội ngũ cán bộ Thành Đoàn. 

     Đất nước tiếp tục giữ vững ổn định chính trị ngày càng khẳng định vị trí trên trường quốc tế… đã tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động phong trào. Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn tham gia lãnh đạo cán bộ – công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đoàn thanh niên Cộng sản thành phố được Trung ương Đoàn công nhận lá cờ đầu của phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

     Từ năm 1996 Đảng bộ quan tâm đầu tư công tác giáo dục truyền thống cách mạng qua những chuyến “Về nguồn” kết hợp với tổ chức kết nạp đảng viên. Giáo dục ý thức tình cảm giai cấp công nhân, tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” đối với những gia đình, địa chỉ kháng chiến chống Mỹ của Thành Đoàn là nhận thức đúng đắn của tập thể Đảng ủy.

     Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xây dựng chương trình và triển khai đến các chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc. Nhiều hội thi, sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ đã được tổ chức, như: Hội thi báo cáo viên về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”gắn với hội thi “Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, họp mặt “Các thế hệ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” (Khối phong trào); biên tập phát hành Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh (NXB Trẻ), phát hành CD, VCD ca nhạc, thơ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Hãng Phim Trẻ), tuyên truyền” “Theo gương Bác”, thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (báo Tuổi trẻ), hội thi “Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành Đoàn với Di chúc Hồ Chí Minh” (Đoàn cơ quan và Công đoàn cơ quan Thành Đoàn).

     Tâm sự của đồng chí Nguyễn Thành Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, cũng là tâm tình của các đảng viên cơ quan Thành Đoàn các thời kỳ: “ Thành Đoàn đã cho tôi cái khí phách, cái bản lĩnh của một con người dám đương đầu với gian nan, thử thách; cái nặng tình của một tập thể luôn cùng chia sẻ những lo toan, vất vả khi gặp khó khăn; cái hiền hòa ấm áp bởi vòng tay rộng lớn của bao người anh, người chị nguyên là cán bộ Thành Đoàn, của các má, các ba phong trào luôn thương yêu, động viên, nhắc nhở. Và còn nữa biết bao điều tốt đẹp, vui buồn của những năm tháng cùng chia ngọt, sẻ bùi dưới mái nhà chung…”

     Xin chúc tập thể Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu tin tưởng của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với tổ chức vinh dự hai lần được tuyên dương Anh hùng.

Đ/c Đào Đức Thiện

Chi ủy viên, Biên tập viên Nhà Xuất Bản Trẻ