Thay đổi thời gian tổ chức lớp Kĩ Năng

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Lớp Múa thanh niên

và Lớp Kỹ năng sinh hoạt tập thể – năm 2012

_________

 

Ngày 07 tháng 6 năm 2012, trường Đoàn Lý Tự Trọng có thông báo số 99/ TB- TĐ và số 100 TB – TĐ v/v chiêu sinh Lớp Múa thanh niên, Múa mời, Múa dân vũ và Lớp Kỹ năng sinh hoạt tập thể năm 2012. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức, do số lượng học viên quá ít nên hai lớp không tổ chức được.

Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng xin thông báo điều chỉnh lịch tổ chức hai lớp này như sau:

1.Lớp Kỹ năng sinh hoạt tập thể:

Tập trung vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10/8/2012 đến ngày 25/8/2012.

2.Lớp Múa thanh niên, múa mời, múa dân vũ:

Tập trung vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 09/8/2012 đến 10/8/2012

Về địa điểm, nội dung, chương trình học không thay đổi theo tinh thần thông báo số 99 và số 100/ TB – TĐ ngày 07 tháng 6 năm 2012.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính đề nghị các cơ sở Đoàn thông tin, cử cán bộ có nhu cầu tham gia lớp học.