Chương trình đào tạo trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên (hệ B)

Thời gian: học 2 – 3 ngày/tuần hoặc học theo đợt. Hình thức: đào tạo tại chức, cấp bằng trung cấp thanh vận (tại chức).Thi tốt nghiệp: 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành). Để được công nhận tốt nghiệp, học viên thực hiện 01 đề tài tốt nghiệp cuối khóa.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN (HỆ B) 
_________
Môn học
Nội dung
Số tiết
Ghi chú
Tâm lý thanh thiếu nhi
45 tiết (03 ĐVHT)
Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi viết (câu hỏi tự luận và tình huống)
Ngôn ngữ
05
Tâm lý thanh niên
10
Tâm lý thiếu nhi
05
Tâm lý nhóm tập thể
05
Giới, giới tính
05
Xử lý tình huống trong tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi
05
Công tác giáo dục
105 tiết (07 ĐVHT)
Lược sử Việt Nam
10
Làm tiểu luận hoặc thi viết
Lược sử Đảng Cộng sản Việt Nam
05
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
10
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
05
Công tác giáo dục truyền thống
05
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
05
Công tác giáo dục pháp luật và ý thức công dân
05
Công tác giáo dục lý tưởng và truyền cảm lý tưởng
05
Thảo luận
10
Báo cáo chuyên đề:
– Mô hình trong công tác giáo dục
10
– Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
05
– Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh thiếu nhi
05
– Am mưu diễn biến hòa bình
05
– Hội nhập kinh tế quốc tế
05
– Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo
05
– Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
05
Hệ thống – Hướng dẫn làm tiểu luận
05
Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi
90 tiết (06 ĐVHT)
Kỹ năng trình bày
05
Thi xử lý tình huống và thực hành
Kỹ năng nói chuyện trước công chúng
05
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
05
Xử lý tình huống trong giao tiếp ứng xử
05
Kỹ năng làm việc nhóm
20
Những bài hát sinh hoạt tập thể
15
Múa cộng đồng
15
Sáu điệu nhảy Việt Nam
15
Thi
05
Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
135 tiết (9 ĐVHT)
Những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
10
Thi vấn đáp
Những vấn đề cơ bản về chi đoàn
05
Kết nạp đoàn viên mới
05
Chương trình rèn luyện đoàn viên
05
Sinh hoạt chi đoàn
05
Công tác quản lý đoàn viên
05
Kết nạp đoàn viên danh dự – Trưởng thành Đoàn – Trao thẻ Đoàn
05
Công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn
05
Tổ chức đại hội chi đoàn các cấp
05
Thực hành đại hội của Đoàn
05
Công tác cán bộ của Đoàn
05
Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
05
Công tác khen thưởng, kỷ luật của Đoàn
05
Công tác chỉ đạo của Đoàn
05
Công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu của Đoàn
05
Quy trình kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng
05
Đoàn với tổ chức Hội LHTN và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Hướng dẫn thể thức văn bản và phương pháp soạn thảo một số văn bản của Đoàn
05
Lao động của người cán bộ đoàn
05
Xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đoàn
05
Báo cáo thực tế công tác xây dựng Đoàn
10
Hệ thống, giải đáp thắc mắc
05
Thi
10
Công tác tổ chức, xây dựng Hội LHTN Việt Nam
45 tiết (3 ĐVHT)
Lược sử Hội LHTN Việt Nam
05
Thi thực hành
Điều lệ Hội LHTN Việt Nam
05
Các cuộc vận động – Chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam
05
Nghi thức Hội LHTN Việt Nam
10
Công tác tập hợp thanh niên
05
Xây dựng, tổ chức hoạt động CLB-đội nhóm
05
Báo cáo thực tế
05
Thi
05
Công tác thiếu nhi
45 tiết (3 ĐVHT)
Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Thi viết
Đoàn với công tác thiếu nhi
05
Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh
15
Công ước quốc tế Quyền trẻ em. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
05
Bồi dưỡng đội viên trưởng thành vào Đoàn
05
Thi
05
Phương pháp tổ chức giáo dục
90 tiết (6 ĐVHT)
Tổ chức diễn đàn thanh niên
05
Thi thực hành
Tổ chức hội thi
05
Tổ chức giao lưu
05
Tổ chức hội diễn văn nghệ
05
Tuyên truyền cổ động trực quan
10
Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội
05
Phương pháp tuyên truyền miệng
10
Phương pháp sân khấu hóa
10
Phương pháp tổ chức hội thao
10
Phương pháp tư duy sáng tạo
10
Hệ thống môn
05
Thi
10
Dân số – Sức khỏe – Môi trường
45 tiết (3 ĐVHT)
Công tác dân số
05
Thi viết
Đoàn với công tác bảo vệ môi trường
05
Đoàn với công tác phòng chống ma túy; HIV/AIDS; mại dâm; tội phạm
05
Đoàn với công tác chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng xã hội
05
Sơ cấp cứu
10
Báo cáo chuyên đề:
– Công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội
05
– Công tác xã hội của Đoàn
05
Thi
05
Kỹ năng hoạt động thanh niên
120 tiết (8 ĐVHT)
Phương pháp tổ chức trò chơi
05
Thi lý thuyết và thực hành
Trò chơi nhỏ
05
Người quản trò
05
Cải biên trò chơi
05
Trò chơi vận động
05
Khiêu vũ
10
Morse–Semaphore – Mật thư – Dấu đường
15
Phương hướng – Ước đạc – La bàn – Bản đồ
20
Nút dây
05
Tổ chức trại
05
Dựng lều trại
05
Thủ công trại
05
Thiết kế lửa trại
05
Trò chơi lớn
05
Thi và thực hành môn học
20
Phương thức hoạt động Đoàn – Hội
60 tiết (4 ĐVHT)
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực nông thôn và thành thị
05
Làm tiểu luận
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực công nhân lao động
05
Phương thức hoạt động Đoàn khu THPT- THCS
05
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực lực lượng vũ trang
05
Công trình thanh niên
05
Phong trào thanh niên tình nguyện
05
Báo cáo thực tế:
Hoạt động Đoàn khu vực nông thôn và thành thị
05
Hoạt động Đoàn khu vực công nhân lao động
05
Hoạt động Đoàn khu vực trường học
05
Mô hình thanh niên làm kinh tế
05
Công trình thanh niên
05
Thảo luận; giải đáp thắc mắc; hướng dẫn làm tiểu luận
05

 

 

* Ghi chú:

 

+ Chương trình: 52 ĐVHT = 780 tiết.
+ Đối tượng: cán bộ đoàn đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; cán bộ Đoàn cơ sở.
+ Thời gian: học 2 – 3 ngày/tuần hoặc học theo đợt.
+ Hình thức: đào tạo tại chức, cấp bằng trung cấp thanh vận (tại chức).
+ Thi tốt nghiệp: 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành). Để được công nhận tốt nghiệp, học viên thực hiện 01 đề tài tốt nghiệp cuối khóa.