Chương trình đào tạo trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên (hệ A)

Thời gian: học tập trung từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần hoặc tập trung theo đợt. Hình thức: đào tạo tập trung, cấp bằng trung cấp thanh vận.Thi tốt nghiệp: 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành).

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN 

VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN (HỆ A) 
_________

 

Môn học

 

Nội dung

 

Số tiết

 

Ghi chú

 

Tâm lý thanh thiếu nhi

 

45 tiết (03 ĐVHT)
Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi viết
Ngôn ngữ
05
Tâm lý thanh niên
10
Tâm lý thiếu nhi
05
Tâm lý nhóm tập thể
05
Giới, giới tính
05
Xử lý tình huống trong tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi
05

 

Công tác giáo dục

 

105 tiết (07 ĐVHT)
Lược sử Việt Nam
10
Thi viết
Lược sử Đảng Cộng sản Việt Nam
05
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
10
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
05
Công tác giáo dục truyền thống
05
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
05
Công tác giáo dục pháp luật và ý thức công dân
05
Công tác giáo dục lý tưởng và truyền cảm lý tưởng
05
Thảo luận
10

 

Báo cáo chuyên đề:
– Mô hình trong công tác giáo dục
10
– Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
05
– Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh thiếu nhi
05
– Am mưu diễn biến hòa bình
05
– Hội nhập kinh tế quốc tế
05
– Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo
05
– Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
05
Hệ thống – Hướng dẫn làm tiểu luận
05

 

Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi

 

90 tiết (06 ĐVHT)
Kỹ năng nói chuyện trước công chúng
05
Thi thực hành
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
05
Xử lý tình huống trong giao tiếp ứng xử
05
Kỹ năng làm việc nhóm
20
Những bài hát sinh hoạt tập thể
20
Múa cộng đồng
15
Sáu điệu nhảy Việt Nam
15
Thi
05

 

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

180 tiết (12 ĐVHT)
Những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
20
Thi vấn đáp
Những vấn đề cơ bản về chi đoàn
05
Kết nạp đoàn viên mới
05
Chương trình rèn luyện đoàn viên
05
Sinh hoạt chi đoàn
05
Công tác quản lý đoàn viên
10
Kết nạp đoàn viên danh dự – Trưởng thành Đoàn – Trao thẻ Đoàn
05
Công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn
05
Tổ chức đại hội Đoàn các cấp
10
Thực hành đại hội của Đoàn
10
Công tác cán bộ của Đoàn
05
Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
05
Công tác khen thưởng, kỷ luật của Đoàn
05
Công tác chỉ đạo của Đoàn
05
Công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu của Đoàn
05
Quy trình kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng
05
Đoàn với tổ chức Hội LHTN và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Hướng dẫn thể thức văn bản và phương pháp soạn thảo một số văn bản của Đoàn
10
Lao động của người cán bộ đoàn cơ sở
05
Xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đoàn
10
Thảo luận
10
Báo cáo thực tế công tác xây dựng Đoàn
15
Hệ thống, giải đáp thắc mắc
05
Thi
10

 

Công tác tổ chức, xây dựng Hội LHTN Việt Nam

 

90 tiết (6 ĐVHT)
Lược sử Hội LHTN Việt Nam
05
Thi thực hành
Điều lệ Hội LHTN Việt Nam
05
Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn
05
Các cuộc vận động – Chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam
05
Nghi thức Hội LHTN Việt Nam
30
Công tác tập hợp thanh niên
05
Xây dựng, tổ chức hoạt động CLB-đội nhóm
05
Báo cáo thực tế:
-Công tác tập hợp thanh niên.
-Công tác xây dựng hoạt động hội LHTN
20
Hệ thống
05
Thi
05

 

Công tác thiếu nhi

 

60 tiết (4 ĐVHT)
Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Thi viết
Đoàn với công tác thiếu nhi
05
Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư
05
Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh
20
Công ước quốc tế Quyền trẻ em. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
05
Bồi dưỡng đội viên trưởng thành vào Đoàn
05
Quan Điểm của Đảng về công tác thiếu nhi
05
Thi
05

 

Phương pháp tổ chức giáo dục

 

120 tiết (8 ĐVHT)
Tổ chức diễn đàn thanh niên
05
Thi thực hành
Tổ chức hội thi
05
Tổ chức giao lưu
10
Tổ chức hội diễn văn nghệ
05
Tuyên truyền cổ động trực quan
10
Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội
05
Phương pháp tuyên truyền miệng
15
Phương pháp sân khấu hóa
20
Phương pháp tổ chức hội thao
10
Phương pháp tư duy sáng tạo
20
Hệ thống môn
05
Thi
10

 

Dân số – Sức khỏe – Môi trường

 

60 tiết (4 ĐVHT)
Công tác dân số
05
Thi viết
Đoàn với công tác bảo vệ môi trường
05
Đoàn với công tác phòng chống ma túy
05
Đoàn với công tác phòng chống HIV/AIDS; mại dâm; tội phạm
05
Đoàn với công tác chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng xã hội
05
Sơ cấp cứu
10

 

Báo cáo chuyên đề:
– Công tác dân số – sức khỏe – sinh sản
05
– Công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội
05
– Công tác xã hội của Đoàn
05
Tham quan thực tế
05
Thi
05

 

Kỹ năng hoạt động thanh niên

 

180 tiết (12 ĐVHT)
Phương pháp tổ chức trò chơi
05
Thi lý thuyết và thực hành
Trò chơi nhỏ
10
Người quản trò
10
Cải biên trò chơi
05
Trò chơi vận động
10
Trò chơi dân gian
05
Khiêu vũ
20
Morse – Semaphore
15
Mật thư – Dấu đường
10
Phương hướng – Ước đạc – La bàn – Bản đồ
20
Nút dây
10
Tổ chức trại
05
Dựng lều trại
05
Thủ công trại
05
Thiết kế lửa trại
05
Trò chơi lớn
10
Tổ chức du khảo
05
Thi
05
Thực hành môn học
20

 

Phương thức hoạt động Đoàn – Hội

 

120 tiết (8 ĐVHT)
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực nông thôn và thành thị
05
Làm tiểu luận
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực công nhân lao động
05
Phương thức hoạt động Đoàn khu THPT- THCS
05
Phương thức hoạt động Đoàn khu ĐH – CĐ – THCN
05
Phương thức hoạt động Đoàn khu vực lực lượng vũ trang
05
Công trình thanh niên
05
Phong trào thanh niên tình nguyện
05

 

Báo cáo thực tế:
Hoạt động Đoàn khu vực nông thôn và thành thị
10
Hoạt động Đoàn khu vực công nhân lao động
05
Hoạt động Đoàn khu vực trường học
05
Hoạt động Đoàn tại DN cổ phần hóa
05
Mô hình thanh niên làm kinh tế
05
Công trình thanh niên
05
Hoạt động tình nguyện
05
Thảo luận
10
Đi thực tế
30
Giải đáp thắc mắc; hướng dẫn làm tiểu luận
05

  

 

* Ghi chú:

 

+ Chương trình: 70 ĐVHT = 1050 tiết.
+ Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, cán bộ đoàn dự nguồn.
+ Thời gian: học tập trung từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần hoặc tập trung theo đợt.
+ Hình thức: đào tạo tập trung, cấp bằng trung cấp thanh vận.
+ Thi tốt nghiệp: 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành). Để được công nhận tốt nghiệp, học viên thực hiện 01 đề tài tốt nghiệp cuối khóa.
____________