CHIÊU SINH – Lớp bồi dưỡng Báo cáo viên cảm tình Đoàn năm 2013

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Báo cáo viên cảm tình Đoàn

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Bổ sung, cập nhật những nội dung mới và phương pháp truyền đạt các bài đối tượng Đoàn cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở Đoàn.

2. Yêu cầu:

– Đảm bảo đúng đối tượng và tham gia đầy đủ nội dung.

– Nội dung thiết thực, gắn với phương pháp truyền đạt mới

II. ĐỐI TƯỢNG –THỜI GIAN –ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng: Đội ngũ báo cáo viên cảm tình Đoàn ở cơ sở.

2. Thời gian: Năm ngày, 02/05/2013, 03/05/2013, 04/05/2013, 10/05/2013, 17/05/2013

3. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

III.ĐĂNG KÝ:

Đăng ký: Các cơ sở Đoàn cử cán bộ đi học: lập danh sách (theo mẫu) gửi về phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03 Dân Chủ – P. Bình Thọ – Q. Thủ Đức, điện thoại: 08.37228778, email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn) từ ngày 15/04/2013 đến ngày 26/04/2013).

Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong các cơ sở Đoàn quan tâm cử cán bộ tham gia lớp học theo đúng yêu cầu.

(Chương trình và danh sách học đính kèm).