Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông qua bài giảng mới quý 3 năm 2020

Nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Trường Đoàn Lý Tự Trọng, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát triển nội dung giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng của giáo viên, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thông qua bài giảng mới quý 3 năm 2020 của giáo viên vào các ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2020.

Các bài giảng được thông qua Hội đồng khoa học cấp trường quý 3 năm 2020 gồm có:  “Mối quan hệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh”, “Đội hình, đội ngũ”, “Công ước Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em và Luật trẻ em Việt Nam”, “Các yêu cầu Đội viên”, “Lễ công nhận Chi đội, Liên đội”, “Truyền thống Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh”. Đây là đều là những bài giảng nằm trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh niên và đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội của nhà trường.

Thông qua bài giảng mới là hoạt động chuyên môn quan trọng của nhà trường được tổ chức thường xuyên trong năm nhằm mở rộng và nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ. Việc xây dựng và thông qua bài giảng mới diễn ra chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn, thông qua bài giảng mới tại cấp khoa đến việc tổ chức thông qua bài giảng mới tại Hội đồng khoa học cấp trường. Nâng cao chất lượng và khả năng giảng dạy của giáo viên thông qua việc kiểm soát chất lượng từng bài giảng cụ thể là một giải pháp của trường Đoàn Lý Tự Trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội của thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hội đồng khoa học trường Đoàn Lý Tự Trọng đang góp ý bài giảng của giáo viên

Giáo viên đang trình bày bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

Giáo viên đang trình bày bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

Thành viên Hội đồng khoa học trường Đoàn Lý Tự Trọng theo dõi bài giảng mới của giáo viên

Tin, ảnh: Hạnh Phạm