Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn chủ chốt  mới nhận nhiệm vụ cuối năm 2015 và năm 2016

Sáng ngày 22/9, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn chủ chốt  mới nhận nhiệm vụ cuối năm 2015 và năm 2016”. Lớp học diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của trên 100 học viên là các đồng chí cán bộ Đoàn mới nhận nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn trong 6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016 và những đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn chưa tập huấn trong năm 2015. Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm:

– Những chủ trương, định hướng mới đối với các phong trào và công tác xây dựng Đoàn của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ 2012 – 2017;

– Lao động của Bí thư, Phó Bí thư Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

– Phương pháp lãnh đạo, quản lý.

– Công tác quản lý tài chính.

– Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả.

– Phương thức tổ chức lực lượng nồng cốt chính trị, kỹ năng tác nghiệp và công tác phối hợp với các đơn vị chức năng.

truong-doan-ly-tu-trong-lop-cb-doan-chu-chot-2016-01

Lớp học nhầm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tạo nền tảng cho cán bộ mới nhận nhiệm vụ có thể hoàn thành tốt công việc được giao, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt mới nhận nhiệm vụ cuối năm 2015 và năm 2016.