Một vài suy nghĩ 50 năm thực hiện Di chúc Bác

     Là người được sinh ra sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng nên bản thân tôi chỉ biết Bác qua những câu hát, bài thơ mà thấy Bác sao rất gần, rất thân quen.  Dù rằng Bác không còn, nhưng những hình ảnh của bác vẫn còn mãi trong tim của mỗi người dân Việt Nam. Chính tình yêu dành cho nhân dân, cho đất nước, nên suốt cuộc đời Bác chỉ biết bôn ba vì sự nghiệp cách mạng. Bác là vị cha già, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, luôn được nhân dân mọi thời đại tôn thờ, quý mến; được bạn bè quốc tế tôn trọng, cảm phục. Đến cuối đời khi biết mình không còn sức lực để phục vụ cho dân, cho nước Bác đã viết Di chúc để lại cho chúng ta những trăn trở, mong mỏi mà Người chưa thực hiện được; những lời khuyên vô cùng quý giá trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước. Bác của chúng ta không để lại của cải vật chất nhưng để lại một thứ có giá trị hơn gấp nhiều lần đó là những lời động viên, nhắc nhở trong bản Di chúc. Ai đã từng đọc bản Di chúc đều thấy rằng Bác luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích của bản thân; Bác không lo nghĩ gì đến bản thân mà chỉ quan tâm đến vận mệnh của đất nước và nhân dân. Những dòng cuối cùng Bác mới nêu ra những mong muốn của bản thân, nhưng những mong muốn đó cũng chỉ là muốn tốt cho nhân dân và đất nước mà thôi, chúng ta ai cũng thấy tình yêu của Bác rộng hơn biển, cao hơn núi.

     Chúng ta phải biết vận dụng linh hoạt ý nghĩa từng câu, từng chữ trong bản Di chúc của Bác để tránh sự bảo thủ, tự mãn, hẹp hòi và phải luôn nâng cao ý thức học hỏi, tiếp thu cái mới, cái hay của nhân loại để xây dựng một đất nước văn minh, tiến bộ nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. Đó là ước nguyện của Người, là mục tiêu phấn đấu của dân tộc ta. Hiện nay, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ; sự giao lưu giữa các nước, các dân tộc trên thế giới ngày càng được nâng cao, mở rộng để hội nhập với xu thế chung của toàn cầu. Chúng ta học hỏi chứ không vọng ngoại, sùng ngoài để rồi đánh mất lòng tin, mất ý thức tự cường dân tộc; chúng ta phải biết tiếp thu có chọn lọc.

     Bản Di chúc của Bác tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm. Những lời căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta thể hiện trên những nội dung chính về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng đất nước sau chiến tranh; đoàn kết quốc tế… Trong công tác xây dựng Đảng, Người căn dặn phải chú ý giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao đạo đức cách mạng. Người nhấn mạnh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật sự trung thành  của nhân dân”. Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong 50 năm qua, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Người; Đảng ta đã có những bước trưởng thành trong xây dựng, phát triển đường lối cách mạng, giữ vững vai trò của một đảng cầm quyền; trong công tác cán bộ, Đảng luôn chú ý bồi dưỡng lý luận chính trị, coi đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung vô cùng quan trọng vì Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng luôn tin tưởng, phát huy tiềm năng, trí tuệ của thế hệ trẻ, tạo mọi điều kiện để họ cống hiến và trưởng thành.

     Trong 50 năm qua, đặc biệt là sau 33 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện tốt lời căn dặn của Bác về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chúng ta  đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đảng đã từng bước xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa; xây dựng được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời căn dặn của Người, làm hết sức mình vì sự lớn mạnh, vì sự đoàn kết của phong trào cộng sản quốc tế. Chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng được nền ngoại giao độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương, đa dạng hóa, với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước; phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bùi Thị Hoà

Phòng Hành chính – Tổ chức, trường Đoàn Lý Tự Trọng