90 năm tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng

     Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đất nước ta đã viết lên biết bao truyền thống hào hùng, đặc biệt là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng ở nước ta. Trong suốt chặng đường vẻ vang từ khi có Đảng, tuổi trẻ Việt Nam luôn được Đảng quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình vào công cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

     Năm 1858, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, biến nước ta thành một nước thuộc địa. Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống lại ách cai trị của thực dân Pháp đã diễn ra ở nhiều nơi trong nước, trong đó lực lượng tham gia đông đảo là thanh niên, các cuộc đấu tranh đều thất bại do chưa có đường lối và phương pháp lãnh đạo.

     Trong bối cảnh ấy, quá trình ra đi tìm đường cứu nước và sự chuẩn bị những điều kiện tất yếu cho việc thành lập Đảng của chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác động to lớn đến đất nước ta, trong đó có thanh niên Việt Nam. Khi hoạt động cách mạng tại Trung Quốc cuối năm 1924, Người đã tiếp xúc và giác ngộ những thanh niên tích cực trong Tâm Tâm Xã, đến tháng 6 năm 1925 Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, nhiều cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khi về nước đã đi vào các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ, cùng sinh hoạt, lao động và tuyên truyền vận động cách mạng. Phong trào đấu tranh của công nhân vì thế phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong cả nước. Với sự phát triển phong trào cách mạng, năm 1929 ở nước ta  xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng, làm cho phong trào cách mạng có nguy cơ chia rẽ lớn. Trước xu thế phát triển của cách mạng Việt Nam, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng được diễn ra, sự ra đời của Đảng vào ngày 03/02/1930 đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

     Trong suốt chiều dài 90 năm hình thành và phát triển, tuổi trẻ Việt Nam luôn tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh.

     Giai đoạn 1930 – 1945: hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã tích cực tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 –1931, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 – 1939; từ các phong trào, nhiều thanh niên đã tham gia cách mạng, bị kẻ thù bắt giữ và sát hại, họ đã vượt lên trên gông cùm và tội ác của thực dân Pháp, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, giữ vững ý chí cách mạng của mình và đã làm làm nên Cách mạng Tháng Tám và tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945.

     Giai đoạn 1945 – 1954: khi chính quyền cách mạng non trẻ được thành lập, tuổi trẻ Việt Nam tích cực đi theo tiếng gọi của Đảng cùng tham gia các phong trào: tăng gia sản xuất, hũ gạo cứu đói, bình dân học vụ,… tích cực tham gia vệ quốc quân đấu tranh chống lại thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, hình ảnh anh chiến sĩ vệ quốc quân “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bảo vệ chính quyền non trẻ cách mạng những ngày đầu khi Pháp trở lại xâm lược nước ta cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 là minh chứng hùng hồn cho niềm tin của thanh niên Việt Nam với Đảng.

     Giai đoạn 1954 – 1975: khi nước nhà chia cắt làm 2 miền, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam. Đảng lãnh đạo thực hiện cách mạng hai miền, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hậu phương vững chắc; ở miền Nam thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Hưởng ứng lời hiệu triệu của dân tộc, thanh niên Việt Nam đã không ngại đổ mồ hôi, xương máu tay súng, tay cày xây dựng hậu phương miền Bắc vững chắc. Còn ở miền Nam, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi tình nguyện cống hiến tuổi thanh xuân, sức trẻ của mình tham gia bộ đội, dân công, thanh niên xung phong vượt qua mưa bom, bão đạn của chiến trường, với tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

     Giai đoạn 1975 – 1986: sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, Đảng lãnh đạo đất nước khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp bước truyền thống của mình, tuổi trẻ Việt Nam tích cực tham gia khắc phục những khu vực hoang hóa do chiến tranh để lại, khôi phục sản xuất các nhà máy, xí nghiệp; tình nguyện lên đường bảo vệ biên giới tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia.

     Từ năm 1986 – đến nay: trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, Đảng chủ trương tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, quá trình đổi mới diễn ra trên nhiều lĩnh vực với nhiều nội dung khác nhau, trong đó điểm nổi bật là thực hiện đổi mới về kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trước những yêu cầu của thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều phong trào, chương trình hay, có ý nghĩa thiết thực thu hút đông đảo thanh niên tham gia như: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (1987 – 1992), “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” (1992 – 1997, tiếp tục duy trì và phát triển trong giai đoạn 1997 – 2002), “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (2002 – 2007), “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (2007 – 2012), “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (2012 – 2017), “3 Phong trào hành động cách mạng” và “3 Chương trình đồng hành với thanh niên” (2017 – 2022). Qua các phong trào, tuổi trẻ Việt Nam đã đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học – công nghệ, có nhiều ý tưởng sáng tạo mới mang tính đột phá, có nhiều hoạt động nổi bật giúp ít cho cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước,… đóng góp được sức trẻ của mình vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đã có nhiều bạn trẻ đã trở thành nhiều nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, bác sĩ,… nổi tiếng trong khu vực và thế giới, có nhiều cống hiến nổi bật cho xã hội, nhiều bạn đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Sự nỗ lực của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có một phần không nhỏ của tuổi trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần tạo nên diện mạo tươi đẹp của đất nước chúng ta ngày hôm nay, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, vị thế quốc tế được mở rộng và phát triển, đất nước ngày càng lớn mạnh.

     Từ những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và xuyên suốt lịch sử vẻ vang của mình, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Đảng đã tạo nhiều điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, tiềm năng của mình vào công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó, Đảng còn quan tâm hỗ trợ thanh niên được học tập, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm… để thanh niên được phát triển một cách toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

     Nhìn lại chặng đường 90 năm từ khi có Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tự hào, biết ơn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng phấn đấu ra sức học tập, cống hiến, xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ nhằm đưa sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo không ngừng đi lên, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Đ/c Trần Hoàng Ngọc Ẩn

Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng