Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức

Nhằm quán triệt các cơ sở Đoàn việc triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm quán triệt các cơ sở Đoàn việc triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh. Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức” diễn ra trong  hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2013.


Lớp tập huấn nghiêm túc, đúng thành phần. Nội dung lớp học quán triệt những trọng tâm cần tập trung trong công tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn của các quận (huyện) Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.