Infographic – Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam

70 năm xây dựng và trưởng thành (22/12/1944 — 22/12/2014), Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng.

DEMO

(Sưu tầm)

Nguồn: vnanet.vn