Công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ Đoàn và sứ mệnh của trường Đoàn Lý Tự Trọng

Được thành lập từ trước ngày đất nước thống nhất, Trường Đoàn Lý Tự Trọng là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn và trực tiếp tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh thiếu niên. Trong các nhiệm vụ chính trị có thể nói rằng công tác cán bộ và đào tạo cán bộ là một trong những khâu then chốt nhất. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”.

     Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ rõ cần: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thu hẹp nhanh các cơ sở đoàn yếu kém. Nâng cao sức hấp dẫn các phong trào thanh niên do Đoàn tổ chức, qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ”. “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, độ tuổi sát với tuổi thanh niên, thực sự tiêu biểu trong thanh niên”. “Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, chuẩn hóa tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà thiếu nhi.”

     Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố nhiệm kỳ X (2017-2022) cũng xác định: “Phát huy vai trò của trường Đoàn Lý Tự Trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ”.

     Do vậy có thể nói, nhiệm vụ mà Trường Đoàn Lý Tự Trọng đảm nhận là một sứ mệnh vừa thiêng liêng, vừa cao quý và không ít khó khăn.

     Hiện nay trong cả nước trường Đoàn Lý Tự Trọng là đơn vị duy nhất thuộc Đoàn cấp tỉnh có đầy đủ chức năng, đội ngũ và điều kiện làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Trong những năm gần đây, hàng năm Trường Đoàn tổ chức khoảng 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong kế hoạch và khoảng 30 lớp đào tạo, tập huấn ngoài kế hoạch theo nhu cầu của các đơn vị, với tổng số khoảng 8.000 học viên tham gia mỗi năm.

Lớp tập huấn Bí thư Chi đoàn Dân quân phường, xã, thị trấn năm 2018

     Qua 45 năm hình thành và phát triển, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã trở thành một đơn vị ngày càng lớn mạnh. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội của thành phố, mà còn tham gia đào tạo và hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực miền trung, tây nguyên, đông và tây nam bộ. Trong 45 năm hoạt động, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 200.000 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội, các học viên của Trường Đoàn đã góp phần quan trọng trong công tác của Đoàn, nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ vị trí lãnh đạo ở các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố và các tỉnh.

 

     Những thành quả của Trường Đoàn đạt được trong 45 năm qua là không nhỏ, tuy nhiên để ngày càng phát triển và đáp ứng được yêu cầu trong công tác đào tạo cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới, thì trách nhiệm của Trường Đoàn trong thời gian tới là vô cùng nặng nề. Với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, với sự phát triển kinh tế xã hội, với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, với tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thanh thiếu nhi sẽ có sự thay đổi đáng kể về tư duy, về khả năng, về trình độ, về nhu cầu. Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội không thể không thay đổi, không thể không đổi mới, không thể không sáng tạo nếu vẫn muốn còn là bạn đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Công tác đào tạo cán bộ Đoàn từ đó cũng phải đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp. Đã đến lúc không thể sử dụng một bài học của vài chục năm trước cho hôm nay, một phương thức đào tạo truyền thống cho bây giờ.

     Với những trăn trở và trách nhiệm lớn như vậy, tập thể Ban Giám hiệu Trường Đoàn đang xây dựng chiến lược phát triển Trường Đoàn trong giai đoạn mới với các nhóm nội dung chính như sau:

Thứ nhất, nhóm nội dung liên quan đến công tác cán bộ và bộ máy tổ chức:

     Nhà trường tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức khoa học hiệu quả. Trong đó, điều chỉnh, bổ sung những chức năng, nhiệm vụ của cấp khoa, phòng cho phù hợp. Mở rộng và thực hiện hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là những nghiên cứu về thanh thiếu nhi, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các giải pháp, nội dung công tác sát với thực tế xã hội. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ được quan tâm đầu tư, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là đội ngũ giáo viên. Nhà trường sẽ từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công tác. Hàng năm nhà trường sẽ có kế hoạch về công tác cán bộ, được thực hiện hiệu quả từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo đến quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ xây dựng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng từ các cơ quan ban ngành của Trung ương và thành phố, các nhà khoa học, giảng viên của Học viện Cán bộ Thành phố, các trường Đại học, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn.

Thứ hai, nhóm nội dung liên quan đến nội dung và chương trình đào tạo:

     Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng chương trình khung một cách khoa học sát với thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu công tác của từng vị trí cán bộ và từng khu vực công tác. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành khung chương trình đào tạo: Chương trình Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên; chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách đội. Xây dựng các khung chương trình bồi dưỡng cán bộ theo từng chức danh, thường xuyên cập nhật nội dung tập huấn cho từng khu vực, từng đối tượng. Thực hiện các nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng của công tác đoàn tại các khu vực, qua đó đúc kết thành lý luận trong công tác giảng dạy, bổ sung cập nhật thường xuyên các nội dung mới, ứng dụng các phương thức đào tạo mới, khai thác tối đa các thành tựu của khoa học, công nghệ trong công tác đào tạo tại nhà trường. Hoàn thiện giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập, làm việc của giáo viên và học viên.

     Thứ 3 là nhóm nội dung liên quan đến công tác liên kết, phối kết hợp, khai thác hiệu quả nguồn lực của đơn vị:

     Nhà trường tăng cường liên kết, hợp tác với các đơn vị, trường học, học viện trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Phối hợp mở các lớp đào tạo trình độ đại học và trên đại học tại Trường Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp của Thành phố. Chủ động xây dựng các chương trình và phối hợp với các đơn vị trong hệ thống Đoàn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ tại Trường Đoàn hoặc tại các đơn vị. Hàng năm ký kết hợp tác với các tỉnh, thành Đoàn trong công tác đào tạo, tập huấn cán bộ. Phát huy tối đa tiềm năng về cơ sở vật chất, cũng như tiềm năng về đội ngũ giáo viên của Trường Đoàn qua đó nâng cao năng lực công tác và nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

     Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường còn rất cần và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, của Trung ương Đoàn và trực tiếp là của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Có như vậy, nhà trường mới có thể hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang của mình, mãi xứng đáng với truyền thống 45 năm của ngôi trường Đoàn mang tên Lý Tự Trọng./.

Huỳnh Ngô Tịnh

(Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng)

Ảnh: Tư liệu