Báo cáo đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2021

Sáng ngày 14/12/2021, tại giảng đường Thanh Niên Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra buổi Báo cáo đánh giá đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2021.

Quý thầy cô là giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tham gia báo cáo với những đề tài thực tiễn về sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở, thực trạng hoạt động trang bị kỹ năng thực hành tại cơ sở, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức hoạt động Đội tại cơ sở. “Đi cơ sở” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của giáo viên trường Đoàn, giúp đỡ từng cá nhân bổ sung tính thực tế trong nghiên cứu giảng dạy và hỗ trợ hoạt động Đoàn – Hội – Đội bằng chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

Báo cáo đánh giá đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2021

Những tồn tại, vướng mắc, khó khăn  tại cơ sở là chất liệu giá trị cho quá trình nghiên cứu tham mưu tài liệu hướng dẫn và xây dựng bài giảng phù hợp nhu cầu thực tế tại cơ sở. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trường thực hiện gắn lý luận vào thực tiễn một cách thiết thực, sâu sát nhất.

Báo cáo đánh giá đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2021

Báo cáo đánh giá đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2021

Tin, ảnh: Tư liệu