Trường Đoàn Lý Tự Trọng điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý các khoa, phòng

     Sáng ngày 30/7/2018, trường Đoàn Lý Tự Trọng công bố 05 quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể như sau:

– Đồng chí Hà Tài Sáu – phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội kể từ ngày 01/8/2018 (quyết định số 98 – QĐ/TĐ-TC ngày 27/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

– Điều động đồng chí Hồ Thị Trúc Hoa – trưởng phòng Đào tạo đến nhận công tác tại khoa Công tác Đoàn – Hội và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội kể từ ngày 01/8/2018 (quyết định số 99 – QĐ/TĐ-TC ngày 27/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

– Điều động đồng chí Huỳnh Văn Toàn – trưởng khoa Kỹ năng đến nhận công tác tại khoa Công tác Đội và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng khoa Công tác Đội kể từ ngày 01/8/2018 (quyết định số 100 – QĐ/TĐ-TC ngày 27/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

– Điều động đồng chí Hoàng Trọng Tiến – trưởng phòng Hợp tác phát triển đến nhận công tác tại khoa Kỹ năng và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng khoa Kỹ năng kể từ ngày 01/8/2018 (quyết định số 101 – QĐ/TĐ-TC ngày 27/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

– Điều động đồng chí Châu Minh Hoà – phó trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội đến nhận công tác tại phòng Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Đào tạo kể từ ngày 01/8/2018 (quyết định số 102 – QĐ/TĐ-TC ngày 27/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

     Việc sắp xếp, xây dựng bộ máy nhân sự khoa học, hiệu quả là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu