Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH TP. HỒ CHÍ MINH
                ***                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2012
       Số: 26/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên
Lần 1 – Năm 2012

______

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 của Ban Chấp hành Thành Đoàn, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần 1 – năm 2012, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

– Trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác quốc tế thanh niên, lễ tân ngoại giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ phong trào cơ quan Thành Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.
– Từ những kiến thức, kỹ năng được trang bị, các đơn vị áp dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối ngoại nhân dân tại đơn vị.
– Nội dung tập huấn thiết thực, kết hợp học lý thuyết, với trao đổi thực hành; thành phần tham dự phải đầy đủ, đúng thành phần và tích cực tham gia các nội dung do Ban tổ chức lớp đề ra.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian:   Ngày 12 và 13/5/2012 (Thứ bảy, chủ nhật)
– Địa điểm:    Trường Đoàn Lý Tự Trọng
(Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
– Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn cử 01 đồng chí thường trực, 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và 01 đồng chí cán bộ phụ trách hoặc dự kiến quy hoạch phụ trách các hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên, lễ tân đối ngoại của đơn vị.
– Cán bộ phong trào cơ quan chuyên trách Thành Đoàn.
– Thành viên CLB Quốc tế Thanh niên.

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN (Đính kèm chương trình chi tiết)
– Trang bị kiến thức về chính sách đối ngoại, quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta; đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới theo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.
– Quán triệt chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch thực hiện của Đoàn TNCS thành phố về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
– Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lễ tân – ngoại giao, những nội dung cần lưu ý khi tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.
– Tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.
– Thực hành việc giới thiệu văn hóa Việt Nam, về hình ảnh đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam với bạn bè thế giới.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Thành:
1.1 Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị:
– Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVTV, Trưởng Ban Quốc tế              – Trưởng ban
– Đ/c Vũ Anh Tuấn – UVTV, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Phó ban
– Đ/c Nguyễn Kiều Ánh Nguyệt – Cán bộ Ban Quốc tế                      – Thành viên
– Đ/c Trần Minh Thảo – Cán bộ Ban Quốc tế                                       – Thành viên
– Đ/c Hoàng Hoài Linh – Cán bộ Văn phòng                                        – Thành viên
– Đ/c Phạm Đại Anh Tuấn – Cán bộ Ban Thanh niên trường học      – Thành viên
– Đ/c Trần Thị Thu Hà – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC                    – Thành viên
– Đ/c Lý Thành Tiến – Cán bộ Ban Công nhân lao động                    – Thành viên

1.2. Nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội nghị:
– Tham mưu kế hoạch tổ chức đợt tập huấn, chuẩn bị tài liệu, dự trù kinh phí
– Thực hiện thông báo triệu tập cán bộ tham dự, mời báo cáo viên.
– Các công tác chuẩn bị có liên quan đến chương trình tập huấn.

1.3. Kinh phí:
– Cấp thành:
+ Thành Đoàn: kinh phí in ấn tài liệu.
+ Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Kinh phí công tác tổ chức, trang trí sân khấu, báo cáo viên đợt tập huấn, giấy chứng nhận sau khóa học.
– Cơ sở: Các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn đóng kinh phí là 200.000đ/người (kinh phí này bao gồm chi phí ăn ở tập trung tại Trường Đoàn trong 02 ngày).

            2. Cơ sở Đoàn:
– Các đơn vị chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho cán bộ tham dự đầy đủ toàn bộ chương trình tập huấn theo đúng thành phần và thời gian quy định.
– Các đơn vị lập danh sách cán bộ tham dự (theo mẫu, có xác nhận của cấp ủy đơn vị) gửi về Ban Quốc tế Thành Đoàn (Đ/c Trần Minh Thảo – Cán bộ Ban Quốc tế – ĐT: 38.239.733, địa chỉ email: minhthao@yahoo.com) trước 17g00 ngày 4/5/2012 (Thứ 6).

           
Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch này.

Nơi nhận:
– TƯ Đoàn: Ban BT, VP, Ban Quốc tế
Phòng công tác phía Nam;
– Ban Thường vụ Thành Đoàn;
– Các Ban, Trung tâm, các đơn vị SN thuộc TĐ; 
– Cấp ủy các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
– Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ    

 

 

(Đã ký)      
Nguyễn Mạnh Cường
                                                                                   

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT
________

1. Ngày thứ nhất:

– Buổi sáng:
+ Khai mạc Lớp tập huấn
+ Chia tổ hoạt động
+ Nội dung báo cáo: Chính sách đối ngoại, quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta; đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới theo văn kiện ĐH Đảng lần thứ XI (Báo cáo viên dự kiến: Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP).

– Buổi chiều:
+ Kỹ năng cơ bản về lễ tân – ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế (Báo cáo viên dự kiến: Đ/c Trần Thị Hiếu Hạnh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP).

– Buổi tối:
Chương trình “Việt Nam hòa mình cùng thế giới” với các sân chơi giao lưu: thi đố vui tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và các nước, học các điệu múa dân vũ, khiêu vũ…

    2. Ngày thứ hai:
– Buổi sáng:
+ Tìm hiểu và thực hành giới thiệu về văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới (Báo cáo viên dự kiến: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP).

– Buổi chiều:
+ Quán triệt chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của Đoàn TNCS TP về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. (Báo cáo viên dự kiến: Đ/c Nguyễn Văn Hiếu –Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn).
+ Thường trực Thành Đoàn phát biểu tổng kết lớp học.

__________

 

MẪU

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
         TP. HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2012
                       ***
BCH  ……………………………        

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác Quốc tế Thanh niên
Đợt 1 – Năm 2012

_____

TT

HỌ VÀ TÊN

 

 

NGÀY THÁNG
NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT
LIÊN LẠC

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Cấp ủy đơn vị                             TM. BCH ĐOÀN………………
(Ký tên, đóng dấu)                                                                BÍ THƯ