Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới của Giáo viên

Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới của Giáo viên

Ngày 06 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thông qua bài giảng mới quý 4 năm 2022 cho Cán bộ, Giáo viên Trường Đoàn.

Thông qua bài giảng là hoạt động được tổ chức thường xuyên chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn, góp ý nội dung cấp khoa và báo cáo trước Hội đồng Khoa học cấp trường. Trong đợt thông qua bài giảng quý 4 năm 2022 có 07 giáo viên thực hiện với các nội dung: Hát tập thể; Tổ chức sinh hoạt Chi Đội, Liên Đội; Lao động Tổng phụ trách Đội; Sinh hoạt Chi Đoàn; Công tác giáo dục Pháp luật; Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cho trẻ em; Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của Cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

Danh mục bài giảng của giáo viên dược thông qua đến thời điểm hiện tai:  http://danhmuc.truongdoan.edu.vn

Đ/c Phạm Ngọc Quyên đang trình bày bài giảng “Hát tập thể” trước Hội đồng Khoa học.

Đ/c Trần Thị Tuyết Mai đang trình bày bài giảng “Tổ chức sinh hoạt Chi Đội, Liên Đội” trước Hội đồng Khoa học.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhung đang trình bày bài giảng “Lao động Tổng phụ trách Đội” trước Hội đồng Khoa học.

Đ/c Nguyễn Thuý An đang trình bày bài giảng “Sinh hoạt Chi Đoàn” trước Hội đồng Khoa học.

Đ/c Cao Xuân Vũ đang trình bày bài giảng “Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cho trẻ em” trước Hội đồng Khoa học.

Đ/c Chu Thị Hiền đang trình bày bài giảng “Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của Cán bộ Đoàn cấp cơ sở” trước Hội đồng Khoa học.

Tin, ảnh: Hồng Long