Trường Đoàn Lý Tự Trọng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ những ngày đất nước chưa thống nhất (26/03/1973), trường đã góp phần đào tạo, huấn luyện những chiến sĩ, những cán bộ trong phong trào đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và cho phong trào thanh niên những ngày đầu giải phóng. Từ đó đến nay, nhà trường kế tục và phát huy tốt những truyền thống năm xưa hào hùng, cung cấp nhiều cán bộ làm công tác thanh niên cho xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của các cơ sở Đoàn trong thành phố và các tỉnh trong khu vực. Trước nhiệm vụ ngày càng to lớn, năm 1987, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 10/QĐ-TU ngày 14 tháng 4 năm 1987, chính thức thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Ngày 19 tháng 7 năm 2002, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2960/QĐ-NC, về việc sáp nhập Trường Huấn luyện Cán bộ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh vào Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

     Nhiệm vụ của Trường Đoàn Lý Tự Trọng:

– Tổ chức các lớp đào tạo trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh niên, tổng phụ trách Đội; các lớp bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội theo chuyên đề cho từng đối tượng.

– Tổ chức hoạt động huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng thực hành xã hội đáp ứng nhu cầu thanh thiếu nhi.

– Hợp tác, mở rộng chương trình và nội dung giảng dạy; trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức giáo dục, đào tạo khác theo quy định của Nhà nước.

– Tuyển chọn và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

– Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo, thăm dò dư luận xã hội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nghiên cứu lý luận về thanh thiếu nhi và công tác thanh thiêu nhi thành phố.

– Tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn.