Phòng Tài chính – Quản trị

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: đ/c Đoàn Minh Hậu

Kế toán trưởng: đ/c Lê Quỳnh Phương

Nhân viên: đ/c Nguyễn Thị Phương Hằng; đ/c Trần Minh Phú; đ/c Hoàng Trọng Trần Nam; đ/cTrần Kim Tùng; đ/c Nguyễn Văn Thiện; đ/c Vũ Thái Thuỳ Trang; đ/c Trần Quang Thuận.

Phong TC - QT

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A103 – A104

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 78

3. Nhiệm vụ:

3.1. Về công tác quản trị:

– Phục vụ cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu học tập cho các lớp, các hoạt động ngoại khóa.

– Quản trị tài sản theo quy định nhà nước ( mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản sửa chữa, thanh lý… )

– Sắp xếp, bố trí lưu trú cho học viên các lớp, đảm bảo các điều kiện ăn, ở, vệ sinh, an toàn cho học viên.

– Đề xuất trang bị hệ thống kiểm tra, kiểm soát, hệ thống phòng cháy chữa cháy,  trang bị an toàn lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho cán bộ công nhân viên , người lao động, học viên và khách hàng.

– Quản lý hoạt động các đơn vị liên kết khai thác cơ sở vật chất tại đơn vị.

3.2. Về công tác tài chính:

– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, thực hiện đầy đủ công tác kế toán, tài chính theo qui định của nhà nước.

– Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu, các dự án, các hợp đồng, dịch vụ đào tạo… quản lý và tham mưu tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.

– Tham mưu cho Ban giám hiệu về dự toán và sử dụng nguồn tài chính đúng quy định.

– Tham mưu về công tác đầu tư trang bị và quản trị tài sản hiệu quả.

– Quản lý nguồn tiền mặt, thực hiện chế độ thu chi đúng quy định.