Phòng Hợp tác phát triển

1. Nhân sự:

Phó phòng:  đ/c Chu Thị Hiền

Nhân viên: đ/c Hoàng Thị Ngọc Bích; đ/c Trịnh Thị Thương; đ/c Lê Hải Đăng.

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A001 – C001 – C002

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 66

Hộp thư điện tử: phonghoptacphattrienltt@gmail.com

3. Nhiệm vụ:

3.1 Hoạt động hợp tác:

– Liên kết với các cơ quan, đơn vị, cơ sở…. mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội theo nhu cầu của các đơn vị, cơ sở.

– Tổ chức các hoạt động sự kiện (giao lưu, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, văn nghệ, kịch, trại….); tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho thanh thiếu niên phù hợp với điều kiện của trường.

3.2 Hoạt động thông tin, truyền thông:

– Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông đến các cơ quan, đơn vị liên quan, mở rộng phát triển hợp tác, thu hút các nguồn liên kết, phối hợp theo chức năng và nhiệm vụ của trường.

– Thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền gắn liền với nội dung, chương trình hoạt động của nhà trường nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh của nhà trường.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cơ sở Đoàn để thông tin, tuyên truyền về nhà trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Triển khai các dịch vụ có liên quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

3.3 Công tác quản lý nghiên cứu khoa học:

– Tổ chức, quản lý và xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của trường.

– Triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên môn, điều tra khảo sát… với các hoạt động của nhà trường, tham mưu cho Ban giám hiệu định hướng ứng dụng hiệu quả.

– Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên môn của trường.

3.4 Hoạt động thư viện:

– Quản lý về công tác thư viện; thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

– Cung cấp tài liệu học tập cho các lớp đào tạo; bồi dưỡng, huấn luyện trong và ngoài kế hoạch theo nhu cầu của các đơn vị, cơ sở. Lưu giữ các tiểu luận, chuyên đề tốt nghiệp của học viên các lớp.