Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Phòng Hành chính – Quản trị: (08) 3722 8768; (08) 3722 8797
Phòng Đào tạo: (08) 3722 8778
Phòng Hợp tác phát triển: (08) 3722 8766
Email: truongdoanltt@gmail.com
Website: truongdoanlytutrong.vn