Khoa Kỹ năng

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: đ/c Hoàng Trọng Tiến

Giáo viên: đ/c Cao Xuân Vũ; đ/c Trần Nam Anh

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A101

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 86

Hộp thư điện tử: khoakynang@gmail.com

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Phụ trách các môn học, lớp học, các chương trình đào tạo kỹ năng do trường thực hiện.

– Kiểm tra, theo dõi, nhận xét, đánh giá hoạt động lớp, giáo viên, bài giảng, tham gia giảng dạy. Nhận xét, đánh giá kết quả công tác đào tạo do khoa phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy.