Khoa Kỹ năng

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: Thầy Huỳnh Văn Toàn

Giáo viên: Thầy Lê Nguyễn Trọng Nghĩa; Thầy Cao Xuân Vũ; Thầy Trần Nam Anh

2. Thông tin:

Phòng: A101

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 86

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Phụ trách các môn học, lớp học, các chương trình đào tạo kỹ năng do trường thực hiện.

– Kiểm tra, theo dõi, nhận xét, đánh giá hoạt động lớp, giáo viên, bài giảng, tham gia giảng dạy. Nhận xét, đánh giá kết quả công tác đào tạo do khoa phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy.