Khoa công tác Đội

1. Nhân sự:

Trưởng khoa:  đ/c Huỳnh Văn Toàn

Giáo viên:  đ/c Nguyễn Minh Hoàng Hải;  đ/c Nguyễn Thuý An;  đ/c Lê Nguyễn Trọng Nghĩa

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A102

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 98

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Phụ trách các môn học theo phân công của Ban Giám hiệu.

– Phụ trách các lớp đào tạo đạo, nhận xét, đánh giá kết quả học tập, công tác giảng dạy các môn học do khoa phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy.