Khoa công tác Đoàn – Hội

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: Thầy Hà Tài Sáu

Phó trưởng khoa: Thầy Châu Minh Hoà; Cô Chu Thị Hiền

Giáo viên: Thầy Đặng Đức An; Cô Nguyễn Mỹ Linh; Thầy Trần Hoàng Ngọc Ẩn

2. Thông tin:

Phòng: A105

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 90

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa.

– Phụ trách các hoạt động lớp, phân công giáo viên phụ trách môn học, bài giảng, tham gia giảng dạy. Nhận xét, đánh giá kết quả công tác giảng dạy các môn học do khoa phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy.