Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng: 

– Thầy Huỳnh Ngô Tịnh

Phòng làm việc: A004

Hộp thư điện tử: hngotinh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:

– Thầy Hà Tài Sáu

Phòng làm việc: A006

Hộp thư điện tử: hataisau@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng:

– Thầy Dương Trọng Phúc

Phòng làm việc: A007

Hộp thư điện tử: duongtrongphuc@gmail.com